To również czas na podsumowanie dotychczasowych działań i strategii gospodarczych oraz planowanie kolejnych.

Polska dobrze wykorzystała szansę, którą była akcesja do UE. Nasza gospodarka dynamicznie przyspieszyła, wzrosły nakłady inwestycyjne, a wiele zagranicznych firm zdecydowało się na realizację swoich projektów właśnie w naszym kraju. W procesie wewnętrznego rozwoju, dużym wsparciem okazało się również funkcjonowanie na jednolitym rynku europejskim. Ponadto, podczas minionych 10 lat Polska potwierdziła swoją gotowość do uczestnictwa w strukturach UE, a krajowe przedsiębiorstwa udowodniły, że są coraz lepiej przygotowane do współpracy i konkurencji w ramach jednolitego rynku europejskiego.

Przystąpienie Polski do UE wpłynęło również bardzo korzystnie na całościowy obraz polskiej wymiany handlowej. W latach 2004-2012 obroty towarowe oraz eksport Polski ogółem wzrosły ponad dwukrotnie, osiągając wartość odpowiednio 297,4 mld euro oraz 143,4 mld euro. W latach 2004-2012 przeobrażeniom uległa również struktura przedmiotowa polskiego eksportu towarowego.

Sprzyjamy zagranicznym inwestycjom

Minione 10 lat potwierdziło również atrakcyjność Polski jako potencjalnej lokalizacji inwestycji. Wiąże się to z m.in gwarancją stabilności, przewidywalności i bezpieczeństwa dla inwestorów zagranicznych, co pozwoliło im na planowanie swoich działań w dłuższym horyzoncie czasowym, przy mniejszym ryzyku. Polska jest dziś atrakcyjnym i stabilnym partnerem gospodarczym, a obecność firm w specjalnych strefach ekonomicznych jest dobrym przykładem współpracy pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i społecznym.

W ostatnich latach zmianie ulegały nie tylko wartości inwestycji zagranicznych w Polsce, ale przede wszystkim ich struktura i motywy. Przewagą Polski stają się sektory usługowe. Dzisiaj zainteresowanie inwestorów kieruje się ku branżom opartym na wiedzy. Dotyczy to centrów usług wspólnych, badawczo-rozwojowych, a także tych świadczących wyspecjalizowane usługi ICT.

Wyniki badań i prognozy wskazują, że pod tym względem jesteśmy liderem w Europie Środkowo-Wschodniej jak również, że ciągu najbliższych lat nasz kraj ma szansę stać się drugim, po Niemczech, najbardziej atrakcyjnym w Europie krajem do lokowania inwestycji.

W obliczu nowych wyzwań

Za nami 25 lat dynamicznych zmian i ciągłego rozwoju, przed nami kolejne wyzwania, którym musimy sprostać. Będziemy dalej rozwijać naszą gospodarkę, zwiększać jej innowacyjność i kontynuować wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej naszego kraju. Ponadto chcemy dostosowywać prawo gospodarcze do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców, przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym – w tym również emigracji – poprzez tworzenie naszym obywatelom jak najlepszych warunków do życia i rozwoju zawodowego w Polsce.

Jednym z ważnych elementów w tym obszarze jest dobre przygotowanie kadr. Środkiem do osiągnięcia tego celu może być m.in. wprowadzenie elastycznych form nauczania, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. W ramach opracowanego w Ministerstwie Gospodarki „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” proponujemy m.in. częściowe pokrycie kosztów kształcenia praktykantów i stażystów. Oferujemy także dofinansowanie dla organizacji centrów edukacyjno-zawodowych przy szkołach zawodowych oraz uczelniach wyższych, gdzie studenci będą mogli zdobywać umiejętności odpowiadające potrzebom danego przedsiębiorcy.

Przed nami więc wiele pracy ale wierzę, że jako kraj jesteśmy gotowi żeby wykorzystać tę szansę dla trwałego wzmocnienia polskiego wzrostu gospodarczego. Zapraszamy do Polski.