Postępujący od początku transformacji proces otwierania polskiej gospodarki na świat, owocuje dynamicznym wzrostem wymiany handlowej. Ten stały trend wskazuje, że polska gospodarka oraz wytworzone w Polsce towary i usługi są coraz bardziej konkurencyjne na rynku międzynarodowym. Niezbędnym warunkiem kontynuowania tych tendencji i kluczową rolę w osiągnięciu powodzenia rynkowego odgrywa skuteczna działalność innowacyjna. Jest ona ukierunkowana na tworzenie nowoczesnych produktów i usług oraz nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby klientów. To właśnie jest dla nas największym wyzwaniem.

W 2013 r. relacja obrotów towarowych do PKB wyniosła blisko 80 proc. Szczególnie cieszy widoczne od kilkunastu lat wysokie tempo wzrostu eksportu wyraźnie wyprzedzające wzrost PKB. O ile PKB wzrósł w latach 2000-2013 nieco ponad 2-krotnie (z 186 mld do poziomu 389 mld euro), o tyle wartość eksportu zwiększyła się 4,5-krotnie (z 34 mld do 153 mld euro).

Wysokie tempo wzrostu eksportu w minionej dekadzie to w głównej mierze efekt unowocześnienia jego struktury. O wzroście konkurencyjności polskiej oferty eksportowej i całej gospodarki może również świadczyć dominujący udział państw rozwiniętych gospodarczo w naszym eksporcie, w tym szczególnie rynków UE. Przypomnę, że w roku 2013 polski eksport do krajów UE wyniósł 114,3 mld euro, zwiększając się w porównaniu z 2004 rokiem 2,4–krotnie. Od lat najważniejszym polskim partnerem handlowym pozostają Niemcy.

Chciałbym podkreślić, że istotnym czynnikiem tak znacznego wzrostu polskiego eksportu był również w ostatniej dekadzie napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), który dynamicznie przyspieszył po wstąpieniu Polski do UE. Polska jest doceniana przez zagranicznych inwestorów, którzy często lokują tutaj swoje projekty. O rosnącej atrakcyjności naszego kraju na arenie międzynarodowej świadczy nie tylko dynamiczny rozwój i nieprzerwany od ponad 20 lat wzrost gospodarczy, lecz potwierdzają to również międzynarodowe rankingi.

Jestem przekonany, że skuteczna realizacja programu innowacyjności wraz z postępującym ożywieniem gospodarczym na rynkach naszych głównych partnerów spowoduje, że korzystne trendy w polskim handlu zagranicznym będą kontynuowane.