ednym z ważniejszych czynników jest skuteczny i reakcyjny proces podejmowania decyzji na podstawie aktualnych danych. Proces podejmowania decyzji jest bezpośrednio uzależniony od efektywności przepływu informacji. Dlatego niezbędnym staje się stosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych wraz z realizacją założeń inwestycyjnych m.in. w zakresie technologii identyfikacyjnych i komunikacyjnych oraz automatyzacji. Taką sytuację możemy w szczególności zaobserwować w procesach magazynowych. Jednym z przykładów w tym obszarze jest zastosowanie najnowocześniejszej technologii komunikacyjnej, opartej na protokole DASH 7, wykorzystywanej w procesie zbierania i przekazywania danych w czasie rzeczywistym. Można ją również stosować do określenia pozycji dowolnego obiektu znajdującego się w obszarze magazynu lub poza nim. Szeroko rozpowszechnione systemy RFID pomagają w szybki i bezbłędny sposób na identyfikację różnorodnej gamy towarów wchodzących lub wychodzących z określonego obszaru roboczego. Zachodzą również znaczne zmiany w procesach konfekcjonowania towarów, ewoluujących od klasycznego wykorzystania skanerów, poprzez technologię głosową, skończywszy na intensywnych testach technik wizyjnych. Dynamiczny rozwój tych ostatnich możemy również obserwować przy identyfikacji stopnia czystości opakowań zwrotnych, co jest szczególnie istotne w procesie obrotu opakowaniami zwrotnymi w przemyśle spożywczym lub farmaceutycznym. Szczególnie ważny, oprócz identyfikacji towarowej lub parametrycznej, staje się szybki dostęp do składowanych dóbr. Coraz częściej możemy obserwować zmiany w procesach obsługi towarów wysyłanych z magazynów, polegające na tym, iż nie człowiek podchodzi do towaru, aby go pobrać, a towar podjeżdża do człowieka. W takich rozwiązaniach towar może być dostarczany przy pomocy mobilnych robotów sterowanych w sposób zautomatyzowany. Prowadzone są również intensywne prace nad wykorzystaniem w pełni autonomicznych robotów. Zasada ich funkcjonowania opiera się na wykorzystaniu wielokryterialnych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, umożliwiając tym samym podejmowanie przez roboty samodzielnych decyzji w kwestii zmiany ich pozycji. Tego typu rozwiązania wymagają wykorzystania kompleksowych systemów komputerowych, będących bardziej specjalistycznym ekosystemem funkcjonalnym, a nie tylko zbiorem niezależnych komend. Wszystkie te rozwiązania składają się na finalną postać przekazu niezbędnych informacji służących do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem, umożliwiając tym samym osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.