Stowarzyszenie Eksporterów Polskich poświęca wiele uwagi analizie i ocenom opinii eksporterów, dotyczących ich działalności. W opiniach przedsiębiorców dominuje nurt konstruktywnych inicjatyw na rzecz przezwyciężania trudności gospodarczych. Chodzi zwłaszcza o poszukiwania rozwiązań realizacyjnych, które są przedmiotem działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, zrzeszające ponad 300 eksporterów ze wszystkich branż  i regionów kraju oraz współpracujące z SEP ponad 5000 firm. Spotkania, a zwłaszcza coroczne kongresy i konferencje programowe pozwalają na omówienie realiów polskiego eksportu w kompetentnych 250-350-osobowych gremiach. Stanowiska wypracowane podczas tych spotkań są niezwłocznie przekazywane kierownictwu centralnej administracji rządowej, a więc resortom gospodarczym, spraw zagranicznym, marszałkom wojewódzkim i obu izb parlamentu oraz innym instytucjom. Taką okazją był m.in. III Kongres Eksporterów Przemysłu Rolno-Spożywczego, poświęcony perspektywie finansowej na lata 2014-2020 na rzecz polskiego eksportu rolno-spożywczego podczas którego, postanowiono co należy robić, by ofensywnie wyjść na ścieżkę dalszego wzrostu eksportu rolno-spożywczego, w tym i następnych latach. Podobną szansę stanowił także XI Kongres Eksporterów Polskich.

Proinnowacyjny rozwój gospodarki

Na bazie dotychczasowych ocen i stanowisk realnego sektora gospodarki - z inicjatywy Stowarzyszenia Eksporterów Polskich powstała "Strategia proeksportowego rozwoju polskiej gospodarki”. Jest ona kompatybilna z działaniami resortów, w tym ministerstwa gospodarki i rolnictwa. O tym, iż eksport jest jednym z głównych motorów rozwoju gospodarki, obok popytu wewnętrznego, nie ma co przekonywać. Tak jest w Polsce i w innych krajach. Ale właśnie dlatego trzeba o ten "motor" dbać szczególnie i to na wszystkich szczeblach - od rządu i resortów, po ogniwa administracji i samorządu terenowego, bo realizatorów transakcji eksportowych tj. firm namawiać do tego nie należy. Trzeba jedynie tworzyć im warunki najbardziej sprzyjające a temu służy polityka proeksportowego rozwoju oraz w dłuższym okresie czasu strategia proeksportowego, proinnowacyjnego i proekologicznego rozwoju przemysłu rolno-spożywczego i polskiej gospodarki. By odpowiadała ona interesom kraju i potrzebom eksporterów – odpowiadać powinna na dwa co najmniej pytania: jakie branże należy rozwijać z myślą o eksporcie? oraz jakie kierunki geograficzne preferowane będą w najbliższej perspektywie? Sugestie zawarte we wspomnianej strategii Stowarzyszenia Eksporterów Polskich - uwzględniają te odpowiedzi.

Priorytety branżowe i geograficzne

Do priorytetów branżowych zalicza się m.in. sektor meblarski, motoryzacyjny, elektroniczny, lotniczy, rolno-spożywczy, biotechnologiczny oraz usługi informacyjne, telekomunikacyjne, biznesowe i badawczo-rozwojowe. Natomiast do  priorytetów geograficznych Strategia zalicza jednolity rynek europejski, kraje wschodnie czyli rynki: chiński, indyjski, indonezyjski, malezyjski, japoński oraz takich krajów, jak Tajlandia, Arabia Saudyjska, Maroko, RPA, Argentyna, Meksyk, Chile i USA, a także rynki perspektywiczne jak: Algieria, Brazylia, Kanada, Meksyk, Kazachstan, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Eksporterzy zwracają uwagę, którą podziela Stowarzyszenie Eksporterów Polskich na potrzebę usprawniania rozwiązań systemowych w całokształcie polityki proeksportowej, w zakresie instrumentów wspierania eksportu, w tym wsparcia promocyjnego oraz innych środków oddziaływania na rozwój eksportu.

Wspieranie polityki proeksportowej

System polityki proeksportowej wspierany jest poprzez trójczłonową, instytucjonalną strukturę w postaci - Rady Rozwoju Eksportu, która jest forum monitorowania, programowania, koordynacji  i nadzorowania polityki proeksportowego rozwoju gospodarki tj. Agencji Rozwoju Eksportu, podległej Ministrowi Gospodarki oraz utworzenie polskiego Banku Eksportu i Importu tzw. „Eximbanku” tj. publicznej instytucji zajmującej się obsługą transakcji eksportowych. W zakresie instrumentarium finansowego - można by uzupełnić ofertę KUKE S.A. o ubezpieczenie kredytów na finansowanie polskich inwestycji za granicą. Proponowane są nowe instrumenty wsparcia promocyjnego a dotyczące wyróżniających się produktów, głównie innowacyjnych, na wybranych rynkach i obiecujących produktów w sektorach wysokiej techniki (high-tech). W zakresie innych środków oddziaływania na rozwój eksportu - proponowane są działania obejmujące racjonalną politykę stóp procentowych RPP; uproszczenie procedur zwiększających dostęp polskich firm do kredytów i ubezpieczeń transakcji eksportowych; podjęcie działań na rzecz wsparcia pośredniego m.in. przy wykorzystaniu funduszy unijnych oraz poprawy otoczenia biznesowego w zakresie warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej, formalności podatkowych, uzyskania zezwoleń, warunków zatrudnienia, systemu kontroli i działalności przedsiębiorstw zagranicznych. I jest jeszcze jeden ważny aspekt działań promocyjnych na rynkach zagranicznych, a mianowicie działalność wspierająca ze strony służb ekonomiczno-handlowych polskich placówek dyplomatycznych. Jest ona szczególnie pomocna i użyteczna dla małych i średnich firm i tych, którzy chcą podjąć po raz pierwszy współpracę z partnerami na określonym rynku.

Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad
Zakres i jakość informacji, jakimi dysponują Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji czy Wydziały Ekonomiczne Ambasad RP jest bogaty i wartościowy merytorycznie. Opinie polskich eksporterów na temat ich działalności są pozytywne, a przykładem są placówki ekonomiczno-handlowe w Szanghaju, Berlinie, Paryżu, Pradze czy Londynie. Wiele placówek, a zwłaszcza Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji wymaga wzmocnienia kadrowego i finansowego, a w krajach o priorytetowym i perspektywicznym dla naszego eksportu znaczeniu - w szczególności. Warto by resorty, którym te placówki podlegają - przyjrzały się temu bliżej, a wnioski nasuną się same. Efektom ekonomizacji służb dyplomatycznych także, zwłaszcza od strony profesjonalizmu obsady kadrowej. I na koniec – chciałbym z całą mocą podkreślić, a to wynika z rozmów z wieloma eksporterami, że istnieje uzasadniona wiara w nasze możliwości rozwoju gospodarki i jej sektora eksportowego. Polska dysponuje dużym i atrakcyjnym potencjałem towarów na eksport, a jego udział - przy przekroczeniu poziomu 163 mld euro w 2014 r. oraz wzrostowi eksportu w 2015 r. do  około 180 miliardów euro - jest tego potwierdzeniem. Nasza oferta eksportowa jest zróżnicowana i odpowiada zainteresowaniu i wymogom jakościowo-technicznym odbiorców zagranicznych. To nie przypadek, że około 70 proc. eksportu lokujemy na rynkach unijnych. Dotyczy to tak urządzeń mechanicznych i elektrycznych, samochodów i innych pojazdów, produktów chemicznych i wyrobów metalurgicznych, jak i artykułów rolno-spożywczych, wyrobów włókienniczych czy mebli i drewna. Nawet w obecnym okresie popyt na wiele asortymentów w krajach odbiorców naszych towarów - utrzymuje się na przyzwoitym poziomie w tym w zakresie artykułów spożywczych. Ponadto – kurs  złotego w stosunku do euro i dolara może stać się dodatkowym stymulatorem eksportu. Ten fakt sprawił także, że koszty siły roboczej w Polsce są zachętą m.in. do inwestowania w naszym kraju.


Dalszy rozwój
W warunkach obecnych niektóre firmy zagraniczne zapowiadają uruchomienie produkcji i inwestycji w Polsce. Z tego też będzie eksport. Jeżeli więc w strategii proeksportowego rozwoju gospodarki zakłada się zwiększenie do 2020 roku wartości polskiego eksportu - to uwzględniając wszystkie przedstawione przeze mnie warunki  i czynniki, jest to zadanie realne do wykonania. A wspieranie działalności eksporterów przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, organy rządowe, państwowe i samorządowe temu zadaniu służy. Na szczególne podkreślenie zasługuje dynamiczny rozwój eksportu artykułów rolno-spożywczych, który w 2014 r. wyniósł wartość ponad 21 miliardów euro, a w 2015 przewiduje się osiągnięcie około 25 miliardów euro.

Priorytetowe zadania

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich koncentruje swoją działalność na potrzebach eksporterów w zakresie informacji, promocji i instrumentów wsparcia eksportu. Cechą wyróżniającą Stowarzyszenie Eksporterów Polskich spośród innych organizacji jest to, że powstało ono z inicjatywy przedsiębiorców. Misją Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest inicjowanie działań na rzecz wdrażania nowych rozwiązań systemowych mających na celu przekształcenie gospodarki polskiej na proeksportową, proinnowacyjną i proekologiczną. Naszym strategicznym celem jest koncentrowanie się na działaniach w zakresie poprawy warunków ekonomicznych firm na rzecz  wzrostu  eksportu na optymalnym poziomie. Priorytetowym zadaniem jest działanie w zakresie: monitorowania i usprawniania instrumentów wsparcia eksportu, promocji, organizacji misji gospodarczych oraz pomoc dla eksporterów w nawiązywaniu kontaktów biznesowych z kontrahentami zagranicznymi. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich obejmuje swoim działaniem zarówno małe, średnie, jak i duże firmy produkujące na eksport ze wszystkich branż i regionów. W  tym zakresie wart podkreślenia jest także owocna współpraca z ministerstwami: gospodarki, rolnictwa i rozwoju wsi oraz  spraw zagranicznych. Należy także zaznaczyć dobrą współpracę z obiema izbami Parlamentu,  marszałkami i wojewodami wszystkich regionów. Współpraca ta umożliwia Stowarzyszeniu przedstawianie postulatów członków, zwłaszcza w zakresie usprawniania rozwiązań systemowych mających na celu poprawę warunków działania firm produkujących na eksport.

Konferencje, konkursy i spotkania

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizatorem konferencji, kongresów i Konkursu Wybitny Eksporter Roku, który stanowi przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim.W br. jest to jego XI edycja. Udział  eksporterów w Konkursie jest bezpłatny, co oznacza że nie ma on charakteru komercyjnego. Pozwala to na powszechną dostępność dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw ze wszystkich regionów. Laureaci Konkursu są nagrodzeni: Tytułem „Wybitny Eksporter Roku”, nagrodami fundowanymi przez Ministra Gospodarki w formie Statuetki Grand Prix oraz pieniężnymi, a także Pucharem Ministra Rolnictwa oraz Medalami i Pucharami Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Trzeba zaznaczyć, że uczestnicy Konkursu mają możliwość promocji swojej firmy i jej produktów poprzez informację na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz przez Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP. Chodzi zwłaszcza o kształtowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Bardzo ważne znaczenie w zakresie promocji eksporterów danego regionu mają informacje w lokalnych mediach, a także w miarę możliwości na stronach internetowych urzędów marszałkowskich. Istotną zaletą Konkursu jest wymiana informacji dotyczących podstawowych kryteriów prowadzonej działalności eksportowej oraz zachęta do rywalizacji firm o jak największe wyniki eksportowe, a także umocnienie prestiżu Laureatów Konkursu. Należy podkreślić, że priorytetowym celem Konkursu Wybitny Eksporter Roku jest promocja działalności eksportowej firm i ich produktów eksportowych  w regionie, w kraju i za granicą.

Motory polskiego eksportu
Z satysfakcją należy stwierdzić, że eksport polski od 25 lat rośnie z roku na rok i osiągnął w 2014 r. dynamikę 5,2 proc. oraz wartość 163,1 miliardów euro, w tym eksport żywności ponad 21 miliardów euro. Według wstępnych danych GUS, po 8 miesiącach 2015 r. eksport towarów z Polski zwiększył się o 7,2 proc. (do 115,6 miliardów euro), a import rósł ponad 2-krotnie wolniej, tj. o 3,3 proc. (do 113,4 miliardów euro). Zadecydowało to o przekształceniu notowanego przed rokiem deficytu na poziomie 1,9 miliardów euro w nadwyżkę w wysokości 2,2 miliardów euro. Podkreślić należy, że strategicznym celem działania Stowarzyszenia Eksporterów Polskich jest dążenie do wzrostu eksportu i osiągnięcie w roku 2020 wielkości około 250 miliardów euro, w tym eksportu rolno-spożywczego ponad 40 miliardów euro. Należy także zaznaczyć, że dla polskiego eksportu motorem wzrostu są i będą rynki rozwijające się, zaś głównymi partnerami rynki unijne, perspektywiczne i wschodnie. W 2015 r. Stowarzyszenie Eksporterów Polskich podejmuje bardzo aktywne działania na rzecz utrzymania eksportu na optymalnym poziomie, który stanowić będzie dźwignie rozwoju gospodarki polskiej. W tym celu zorganizowany zostanie XIV Kongres Eksporterów Polskich mający na celu nakreślenie dalszych działań na rzecz urzeczywistniania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Tak więc szanse i możliwości proinnowacyjnego rozwoju eksportu polskiego będą skutecznie wspierane przez fundusze unijne.