Stowarzyszenie Eksporterów Polskich wspiera działania przedsiębiorców oraz organów państwowych, rządowych  i samorządowych na rzecz wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju gospodarki. Działania te są kompatybilne z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 na rzecz rozwoju eksportu polskiego, którego  wielkość w 2020 roku prognozuje się na poziomie 250 miliardów euro, w tym żywności około 40 miliardów euro. Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom eksporterów – XIV Kongres Eksporterów Polskich zwraca uwagę na potrzebę poprawy warunków działania przedsiębiorstw produkujących na eksport poprzez implementacje instrumentów zawartych w „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”. Istotne znaczenie może mieć  Rada Rozwoju Eksportu przy Ministrze Gospodarki jako forum monitorowania i programowania polityki proinnowacyjnego i proeksportowego rozwoju gospodarki. Ponadto ważne znaczenie będzie miało działanie Banku Eksportu i Importu (Eximbanku) zapewniającego obsługę finansową eksportu i importu oraz Agencji Rozwoju Eksportu ukierunkowanej na budowanie pozytywnego wizerunku gospodarki i eksportu.

Wyzwania i potrzeby

XIV Kongres Eksporterów Polskich widzi potrzebę usprawnienia rozwiązań systemowych w zakresie:

 • koncentracji sił i środków na promocję branż, które mają największe możliwości potencjalnego i realnego wzrostu polskiego eksportu (w tym: meblarskiej, motoryzacyjnej, elektronicznej, lotniczej, spożywczej, biotechnologicznej, chemicznej, aparatury pomiarowej i usług: informacyjnych, telekomunikacyjnych, biznesowych i badawczo-rozwojowych),
 • aktywizacji eksportu na rynkach zagranicznych jak: Turcji, Chin, Indii, Indonezji, Japonii, Mongolii, Wietnamu, Malezji oraz krajów bałkańskich tj.: Chorwacji, Serbii, Bośni, Hercegowiny, Macedonii i Grecji oraz krajów Maghrebu (Maroka, Algierii i Tunezji), latynoamerykańskich i w krajach ościennych,
 • pogłębienie współpracy resortów: gospodarki, rolnictwa i spraw zagranicznych na rzecz wzrostu eksportu,
 • uproszczenia procedur w celu wykorzystania unijnych funduszy proinnowacyjnych i proeksportowych,
 • wzmocnienia kadrowego Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad  i Konsulatów RP  oraz działań dyplomacji ekonomicznej w krajach o priorytetowym i perspektywicznym znaczeniu dla rozwoju eksportu polskiego, w tym mięsa i jego wyrobów, jabłek oraz innych produktów  żywnościowych,
 • współpracy informacyjno-promocyjnej poprzez organizację cyklicznej wymiany dziennikarzy z prasy, radia i telewizji, w tym z mediami polonijnymi  dot. wymiany handlowej i współpracy gospodarczej,
 • poprawy obsługi konsularnej, a zwłaszcza usprawnienie obsługi wizowej w Ambasadach oraz usprawnienie działań Konsulatów Honorowych RP,  
 • wykorzystania dobrych stosunków z krajami Bliskiego Wschodu, a zwłaszcza ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W celu rozwoju stosunków handlowych i  gospodarczych z Iranem oraz wspieranie wysiłków, inicjatyw i działań na wszystkich szczeblach – zmierzających do przywrócenia normalnych stosunków ekonomiczno-handlowych, w tym z Ukrainą, Białorusią, Kazachstanem i Rosją,
 • wspierania inicjatyw i działań na rzecz współpracy międzyregionalnej w kraju i za granicą,
 • upowszechniania i wspierania aktywnych, konstruktywnych i efektywnych inicjatyw informacyjno-promocyjnych, władz i struktur wojewódzkich,
 • współdziałania i wspierania współpracy z mediami,
 • wiązanie ze sobą branż, które mogą wykorzystywać kompatybilność oferowanych produktów.

Tendencja wzrostowa eksportu

XIV Kongres Eksporterów Polskich uważa, że sprostanie wyzwaniom w zakresie wzrostu eksportu zgodnie z perspektywą finansową na lata 2014-2020, przyczyni się do rozwoju całej polskiej gospodarki. Zmiany dokonane w ostatnich latach oraz obecny napływ funduszy unijnych pozwoli na dalszą modernizację infrastruktury, rozwój przemysłu rolno-spożywczego, zwiększenie innowacyjności przemysłu na rzecz skuteczniejszego konkurowania gospodarki na rynkach zagranicznych. Na utrzymanie tego postępu będą miały wpływ korzystne zjawiska zachodzące w polskim eksporcie. Poprawa ta, wzmocniona działaniami promocyjnymi – chodzi zwłaszcza o koncentrację sił i środków - przyczyni się do dalszego pogłębienia tendencji utrzymania wzrostu eksportu stanowiącego siłę motoryczną rozwoju  polskiej gospodarki. XIV Kongres Eksporterów Polskich mając na uwadze potrzebę optymalnego wzrostu eksportu, deklaruje współdziałanie Stowarzyszenia Eksporterów Polskich z bankami, przedsiębiorcami, instytucjami, organami rządowymi i samorządami w celu wykorzystania potencjalnych możliwości gospodarczych i kadrowych, a także zaplecza naukowo-badawczego na rzecz proinnowacyjnego, proeksportowego i konkurencyjnego rozwoju polskiej gospodarki.